Skip to main content

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring van Coöperatie ZorgRondom leggen wij uit hoe we omgaan met de privacy van onze klanten en medewerkers. Persoonsgegevens worden door ZorgRondom verwerkt en bewaard ten behoeve van de behandeling of begeleiding, voor communicatie met derden en voor administratieve doeleinden. 

ZorgRondom verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
2. uitvoering van , of met het oog op, het sluiten van een zorgovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een zorgdossier bij te houden of het BSN te registreren
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Verstrekking aan derden

De gegevens worden niet bewaard of gebruikt buiten de EU en ZorgRondom maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Bewaren

ZorgRondom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Geheimhouding

Alle medewerkers van ZorgRondom hebben een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend en zijn ook vanuit hun beroep en lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht tot geheimhouding.

Rechten

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bewaren. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind tussen de twaalf en zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZorgRondom dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen dan onze uiterste best om er samen uit te komen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen.

ZorgRondom
085 8769191
info@zorgrondom.com